24/05/2018

Privacyverklaring

MCAZUID, onderdeel van Profysics is , gevestigd aan Herculesstraat 133, 1076 SK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.profysics.nl
Herculesstraat 133
1076 SK Amsterdam
0639191771

Wij zijn aangesloten bij de klachten- en geschillen commissie Wkkgz bij ZZP Nederland, zij zijn de Functionaris Gegevensbescherming van Profysics Oefentherapie, zij zijn te bereiken via administratie@zzp-nederland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Profysics Oefentherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Profysics Oefentherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Profysics Oefentherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te     kunnen voeren
– Om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren
– Om declaraties met zorgverzekeraars  af te wikkelen

Geautomatiseerde besluitvorming

Profysics Oefentherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Profysics Oefentherapie) tussen zit. Profysics Oefentherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Winmens van Fairware en Vecozo , Paramedische software, boekhouding en declaratieprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Profysics Oefentherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens         > 7 jaar >  Debiteuren- en crediteurenadministratie volgens Wet op de Rijksbelastingen
Personalia                                     > 7 jaar >  Debiteuren- en crediteurenadministratie volgens Wet op de Rijksbelastingen
Adres                                             >  7 jaar >  Debiteuren- en crediteurenadministratie volgens Wet op de Rijksbelastingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Profysics Oefentherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Profysics Oefentherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Profysics Oefentherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Profysics Oefentherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@profysics.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Profysics Oefentherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Profysics Oefentherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@profysics.nl